Koninklijke onderscheiding voor Ton van Gestel

 

Foto: Callie Steijaert (public relations)

Wij willen Ton van Gestel, bestuurslid, bij deze van harte feliciteren met zijn koninklijke onderscheiding die hij gekregen heeft. Ton stond aan de wieg van Stichting Jonathan en wij maken nog dankbaar gebruik van zijn kennis, diensten en vooral van zijn contacten in zijn uitgebreide netwerk. Ton en zijn gezin staan altijd klaar voor stichting Jonathan waar wij hen erkentelijk voor zijn. Onderstaand zijn bericht op verzoek van ons toegezonden:

“Donderdag 26 april mocht ik, tot mijn grote verbazing en dankzij initiatiefneemster Fien Cruts, als Wijkpastor verbonden aan Stichting Wijkpresentie Parkstad / voorheen Stichting Wijkpastoraat Vrank, en de bijdragen van o.a. vertegenwoordigers van stichtingen en organisaties waar ik bij betrokken ben, een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Dankbaarheid maar zeker ook erkenning voor de stichtingen / organisaties waar ik mijn steentje mocht bijdragen waren de woorden die bij mij opkwamen toen de onderscheiding door burgemeester Emile Roemer werd uitgereikt.

Zonder de prettige samenwerking met mijn medebestuursleden en adviseurs maar ook dankzij de ondersteuning en belangstelling van ons gezin had ik dit niet zo lang kunnen volhouden, mijn oprechte dank hiervoor.

Tijdens de uitreiking en ook in de media zijn met name Stichting Wijkpresentie Parkstad en Stichting Jonathan meerdere malen vermeld en dat zie ik als erkenning voor het vele werk wat mij met z’n allen hebben verricht voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving en in Zambia.

Als mijn gezondheid het toelaat hoop ik nog vele jaren mij te kunnen inzetten voor beide stichtingen en voor hen die een beroep op mij doen.

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor haar / zijn aanwezigheid bij deze uitreiking, uw telefoontjes, uw mailtjes, post en cadeaus die ik tot op de dag van vandaag mocht ontvangen.

Met vriendelijke groet en ALLE GOEDS, in het bijzonder een goede gezondheid, voor u en uw dierbaren,

Ton van Gestel”

Organisatie’s en werkzaamheden van Ton:

 • Stichting Wijkpresentie, voorheen Stichting Wijkpastoraat, deze Stichting zet zich in voor kwetsbare mensen in de probleemwijken van Parkstad, ik was, in 1997, de oprichter hiervan en tot 2015 voorzitter en nu bestuurslid, blijkt  het initiatief voor deze onderscheiding te hebben genomen en daarbij hebben o.a. aangesloten :
 • Stichting Jonathan : vanaf 1983 mede oprichter en nog steeds bestuurslid
 • Stichting Martinus van Tours : financiële ondersteuning van m.n. projecten in ontwikkelingslanden ( St. Jonathan ontving in de jaren ’90 enige duizenden guldens ) ik was van 1983 tot 1999 voorzitter van deze stichting
 • Stichting Open Deur te Heerlen :  bestuurslid van 1999 – 2009
 • Gemeente Heerlen afd. WMO : van 2008 – 2012 was ik DB. lid van de WMO-adviesraad en voorzitter commissie gehandicapten
 • Vanaf 1999  : bewindvoerder, mentor, zorgcoördinator van twee broers ( ouders overleden ) die ik heb leren kennen toen ik hoofd was van DAC de Rozengaard, zij wonen met de noodzakelijke ondersteuning in de ouderlijke woning, en ik doe voor hen ook de PGB-administratie

Veldbezoek Sr. Florence

 

 

 

 

 

 

Epilepsie project activiteiten (Phillip Phiri)

Ik was blij te horen dat het rapport duidelijk was en hoop dat jullie zo een goede indruk hebben gekregen.
Ik ben me ervan bewust dat je naar de donateurs betrouwbare informatie moet doorgeven, o.a. door goede rapporten te maken, verantwoording af te leggen, een goede verhouding met elkaar hebben en goed gebruik maken van de middelen die je hebt.
De uitbreiding van de huisbezoeken aan de mensen met een beperking zijn veel belovend. De vrijwilligers doen de huisbezoeken met betrokkenheid en plezier.
Het helpt de vrijwilligers omdat ze in de thuissituatie beter kunnen inschatten wat de reële zorgbehoefte is.

Tijdens mijn afgelopen vakantie, bezocht ik een aantal patiënten waaronder Phillip Phiri. Het was goed om hem te ontmoeten en om te zien hoe immobiel hij was door zijn handicap.
Je kent de echte blijdschap niet totdat je de lach en de blijdschap van een patiënt ziet.
Mijn aanwezigheid werd door Phillip en de aanwezige familie op prijs gesteld.
Niemand is alleen.

Phillip is een 17 jarige jongen met een verstandelijke beperking en een lichamelijke handicap. Hij is geboren in een gezin met 8 kinderen, 2 meisje en 6 jongens.
P. gebruikt al een jaar of 12 een rolstoel, Helaas heeft hij door zijn beperkingen nooit een school bezocht. PH. Is een grote jongen en zijn vader verzorgt hem, doet hem in bad, tilt hem in de rolstoel enz.
Helaas is zijn rolstoel 2 jaar geleden stuk gegaan en al die tijd moest hij rondkruipen in het stof en de modder, speciaal als hij naar buiten- naar het toilet of de badkamer moest.
Ik nam de tijd om naar zijn meest noodzakelijkste behoeften te kijken en concludeerde dat een vervanging van zijn rolstoel hard nodig was. Zijn ouders hadden geen idee waar ze voor hulp konden aankloppen. Ik wist dat er in Kitwe een werkplaats was waar ze speciale rolstoelen maken. En nam hem mee daar naar toe en regelde dat er voor hem een nieuwe rolstoel werd gemaakt en afgeleverd.
Ph. Heeft een licht verstandelijke beperking, maar ik bedacht me dat de familie hem best creatieve en zinvolle activiteiten konden bieden, zoals lezen en planten water geven. De familie was blij met deze handreiking en het was voor hen fijn om te ervaren dat ze hun 17 jarige zoon op zo’n eenvoudige manier een stukje verder konden helpen

Steun ons project door uw stem

Actie Warm Hart: U bepaalt welk doel € 10.000,- krijgt. Stem nu!

Elk jaar geeft KRO een mooi bedrag aan drie goede doelen die op een bijzondere manier bijdragen aan een warme, zorgzame samenleving. Wie dat mooie bedrag krijgt bepaalt u. Stem nu, het kan ze € 10.000,- opleveren!

In de afgelopen maanden hebben onze leden hun favoriete goede doel ingediend. Uit deze goede doelen worden vijf doelen geselecteerd op basis van de meeste stemmen. Vervolgens kijkt een jury naar deze inzendingen en kiest de drie beste doelen uit als winnaars. De drie goede doelen met de meeste stemmen winnen respectievelijk € 10.000,- € 5.000,- of € 2.500,-.

Wij roepen iedereen op om te stemmen en uiteraard het liefst op ons project. STEM NU HIER.

Hartelijk dank.

Beleidsplan

Het Beleidsplan 2017 St. Jonathan is via deze link te downloaden.

Doelstelling 

De stichting heeft tot doel: het ondersteunen van  Community Based Rehabilitation (CBR) projecten voor mensen met een verstandelijke beperking in de Copperbelt provincie in Zambia.

Stichting Jonathan ondersteunt het epilepsieproject van het districtgezondheidscentrum  Ipafu, in de Copperbelt provincie Zambia, dat onder de verantwoordlijkheid van Zuster Florence Ngosa, CSJB, wordt uitgevoerd.

Het project is niet direct gericht op kinderen met een verstandelijke beperking.  Echter een deel van de kinderen met epilepsie zal zeker ook een verstandelijke beperking hebben of ontwikkelen bij een slechte behandeling. In het project wordt het voorkomen van verstandelijke beperking  meegenomen  evenals het in kaart brengen van de speciale behoeftes van deze groep.

Het doel van het epilepsieproject  is :

De  behandeling van epilepsie te  verbeteren door de steun vanuit de samenleving te vergroten

 1. Verbeterde therapietrouw tav de medicijnen tegen epilepsie
 2. Zorg en steun voor 100 epilepsiepatienten op het platteland van Ipafu
 3. De gemeenschap mobiliseren om te voorzien in effectieve preventie, behandeling en steundiensten
 4. Deelname van de samenleving in preventie – en zorgactiviteiten
 5. De negatieve houding , discriminatie en stigmatisering van mensen met epilepsie ombuigen

Werkzaamheden bestuur

 1. Het werven van fondsen ten behoeve van het project
 2. Het onderhouden van contacten met donoren
 3. Het bestand van donoren handhaven en uit breiden
 4. Afhandeling activiteiten CBR project van het Catholic Diocese of Ndola
 5. Het monitoren van het project  en het onderhouden van contacten met relevante stakeholders

Gedurende het kalenderjaar wordt het project nauwlettend gevolgd aan de hand van rapportages. Er is afgesproken met Zuster Florence dat nadrukkelijk wordt nagegaan hoeveel kinderen uit dit project naast epilepsie een verstandelijke beperking hebben en of er specifieke problemen zijn bij deze groep.

Fondswerving

– Bestand van donoren handhaven en uitbreiden

– Informeren van donoren via nieuwsbrieven en via de website

– Ontwikkeling van nieuw informatiemateriaal

– Onderhouden van  de samenwerking met organisaties in Nederland

–  Zoeken naar nieuwe vormen van publiciteit om de het project onder de aandacht van een groter

publiek te brengen

Beheer van fondsen

Donaties en giften worden overgemaakt  naar de betaalrekening van de stichting. Eventuele reserves worden op de spaarrekening van de stichting gezet.  De penningmeester maakt na afloop van ieder kalender jaar een financieel jaaroverzicht. Dit jaaroverzicht  en de boeken worden gecontroleerd door een kascommissie, bestaande uit een bestuurslid en een onafhankelijke accountant.  Het financieel  jaaroverzicht en het verslag van de kascommissie worden ter beschikking gesteld aan alle bestuursleden.  Donateurs en andere belangstellenden kunnen het jaaroverzicht opvragen. Dit wordt in de nieuwsbrief en op de website vermeld.

Besteding van fondsen

Stichting Jonathan financiert alleen projecten  die onder haar doelstelling vallen en waarmee ze een overeenkomst heeft gemaakt.

Bestuursleden zijn alle vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen.

In 2017 is 11.185,00 Euro verstrekt aan het epilepsieproject in Ipafu.

Aan de hand van de rapportages wordt het vervolg van dit tweejarige project beoordeeld en worden er afspraken gemaakt voor de financiele bijdrage in 2018. Tevens wordt nagegaan of er voor de doelgroep kinderen met epilepsie en een verstandelijke beperking naast het bestaande project extra voorzieningen nodig zijn en gefinancierd kunnen worden.

Infobijeenkomst over projecten

Op zaterdag 26 november 2016 van 14 uur tot 16 uur is er een Infobijeenkomst over de projecten van Stichting Jonathan. Deze informatie gaat over belangrijke ontwikkelingen in Zambia en vindt plaats in kantoor Maasdomein van Radar, Randwijcksingel 35 te Maastricht.

Het is belangrijk om aan te melden in verband met de catering. Dit kan door een mailtje te sturen naar: h.vandegraaf@hotmail.com

Wij hopen onze ambassadeurs, donateurs en bestuursleden te mogen verwelkomen.

uitnodiging-extra-vergadering-26-11-16

 

Archief Sponsoracties

IMG_1363

Hier staan een aantal bijzondere actie’s vermeld met een donatie aan onze Stichting

 • 2017: toegezegde legaat
 • 2016:
  • Groenmoesmarkt
  • Donatie’s bij afscheid AVG arts
  • Gift Stichting Soelaas
 • 2015: 
  • Vastenactie Posterholt
  • Groenmoesmarkt
  • Donatie’s bij afscheid als Gedeputeerde van Provincie Limburg
  • Donatie ontvangen gelden voor het houding van een lezing
 • 2014:
  • donatie ontvangen bij afscheid medewerker Stichting Radar
 • 2013:
 • 2012:
 • 2011:
 • 2010:
 • 2009:
 • 2008:
 • 2007:

 

Archief Nieuwsbrieven Stichting Jonathan

2017:  Nieuwsbrief nummer 29 juli 2017

2016:    Nieuwsbrief nummer 28

               Nieuwsbrief nummer 27

2015:    Nieuwsbrief nummer 26

Nieuwsbrief nummer 25

Nieuwsbrief nummer 24

2014:    Nieuwsbrief nummer 23   zie hier de foto’s van de jubileumbijeenkomst

Nieuwsbrief nummer 22 uitnodiging 25 jarig jubileum

Nieuwsbrief nummer 21

2013:     Nieuwsbrief nummer 20

2012:     Nieuwsbrief nummer 19

2011:     Nieuwsbrief nummer 18

2010:     Nieuwsbrief nummer 17

2009:     Nieuwsbrief nummer 16

2008:     Nieuwsbrief nummer 15

2007:      Nieuwsbrief nummer 14

2006:    Nieuwsbrief nummer 13

2005:    Nieuwsbrief nummer 12

2004:   Nieuwsbrief nummer 11

2003:   Nieuwsbrief nummer 10 

2002:   Nieuwsbrief nummer 9

2001:    Nieuwsbrief nummer 8

2000:   Nieuwsbrief nummer 7

1999:    Nieuwsbrief nummer 6

1998:    Nieuwsbrief nummer 5

1997:     Nieuwsbrief nummer 4

Nieuwsbrief nummer 3

1996:    Nieuwsbrief nummer 2

Nieuwsbrief nummer 1

Officier in de Orde van Oranje Nassau

lintje Henny

prof.dr. H.M.J. (Henny) van Schrojenstein Lantman-de Valk (67) uit Limbricht
Zij heeft zich buitengewoon ingezet voor de verbetering van de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van dit specifieke vakgebied. Zij was onder meer opleidingscoördinator van de Netherlands School of Public Health te Utrecht. Zij heeft veel onderzoek verricht, is op dit thema gepromoveerd en zij was de eerste hoogleraar Geneeskunde voor Mensen met een Verstandelijke Beperking. Zij is directeur geweest van het Consortium Sterker op Eigen Benen, een samenwerkingsverband van het Radboudumc  met een aantal grote instellingen in de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen. Zij heeft een groot aantal wetenschappelijke publicaties op haar naam staan en zij is meerdere keren promotor geweest. Ook na haar emeritaat  begeleidt zij nu nog een groep van promovendi. Zij is vicepresident geweest van de Executive Board of the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities. Zij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

lintjesregen/gedecoreerden gemeente Sittard-Geleen 2016. foto ERMINDO ARMINO

lintjesregen/gedecoreerden gemeente Sittard-Geleen 2016. foto ERMINDO ARMINO

Overleg

 

Het bestuur in overleg bijeen in de pastorie te Maastricht waarvan wij kosteloos gebruik mogen maken. Gemiddeld 4 keer per jaar bespreken wij de voortgang en de ontwikkelingen van de Zambiaanse projecten. De financiën worden nauwlettend in de gaten gehouden en  er is aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in Zambia. De koffie en thee tijdens de vergaderingen worden door de bestuursleden zelf verzorgd om de kosten zo laag mogelijk te houden. De reiskosten zijn nihil onder andere door carpooling en door geen declaratie in te dienen. Anneke van Veen is de belangrijkste contactpersoon die de relatie’s onderhoudt. Ongeveer eens per jaar brengt zij een bezoek aan Afrika.