Nieuwsbrieven Platform Zambia

Vanaf 2020 publiceren we ook de Nieuwsbrieven van het Platform Zambia. Deze zijn te vinden in het menu ‘Links’ onder de link naar de website van het Platform.

Wij menen hieraan goed te doen zodat de ontwikkelingen van de deelnemende projecten in dit land en de situatie in Zambia zelf goed te volgen zijn.

Epilepsie Project IPAFU

Samenvatting verslag periode januari – juni 2019 door Zr. Susan Katwishi

Een project als dit kan alleen maar mogelijk gemaakt worden door middel van significante en onbaatzuchtige bijdrages van mensen, die voortdurend steun en belangstelling hebben voor de kwetsbare mensen in onze gemeenschap .Daarom ben ik Stichting Jonathan dankbaar voor de voortdurende steun en belangstelling aan het epilepsie project.

Graag wil ik alle alle medewerkers en vrijwilligers bedanken, voor hun inzet en hun professionele houding). Hun inspanningen en onbaatzuchtige houding naar onze cliënten toe maken een succes van dit project.

Tot slot, dank ik de Heer oprecht voor zijn compromisloze liefde die Hij ons geeft.

Een bericht voor Stichting Jonathan

Ik wil mijn oprechte dank uitspreken voor de steun die stichting Jonathan nu al weer voor de tweede keer bied. Het doel van 2016- 2018 was om 100 cliënten met epilepsie een goede gezinssituatie te bieden binnen onze gemeenschap. Wij hebben veel moeite gedaan om dit doel te bereiken.

Voor 2018-2020 hebben wij drie doelen

 • Het bewustzijn van epilepsie in de gemeenschap te vergroten. Dit doen we door voorlichting op scholen te geven over epilepsie. We hopen zo een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen, waar door de jongeren positiever gaan kijken naar mensen met epilepsie en/ of een verstandelijke beperking, hopelijk kunnen hierdoor stigma”s worden doorbroken
 • Het creëren van een stigma vrije gemeenschap.
 • Dat de cliënten en hun familie zelfvoorzienend kunnen zijn.

Om hun basisbehoeften te vergroten is er door de vrijwilligers een onderzoek gedaan onder de cliënten, om te kijken waar de grootste behoeftes lagen. Zo hebben we besloten om dekens te kopen, waarmee we hopen dat er gedurende de winterperiode minder ongelukken met open houtvuur gebeuren. De cliënten waren heel blij met de dekens toen deze werden uitgereikt.

De financiële middelen ($ 13.735,00) die door stichting Jonathan beschikbaar zijn gesteld zullen volgens de bepalingen van het strategisch plan gebruikt worden. Het is dan ook gelukt tijdens de verslag periode een aantal activiteiten te implementeren met de financiële middelen die voor ons beschikbaar waren.

Conclusie

Ongeacht het feit dat slechts een paar activiteiten werden uit gevoerd, was de verslagperiode vol spannende gebeurtenissen, en ik ben iedereen die deel uitmaakte van deze gebeurtenissen, zeer dankbaar.

Efeziers 3 : 20-21
Aan hem die door de kracht die in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de Kerk en in Jezus Christus, tot in alle generaties, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid, Amen.

Foto’s project epilepsie

We ontvingen via onze facebookpagina enkele foto’s van het epilepsieproject. Ondanks de matige kwaliteit willen we ze hier toch publiceren.

During our Senstisation on Epilepsy to Children in Schools. Ipafu -Zambia

An Epilepic client who sustained burns after falling in to fire following an attack

Oorspronkelijke tekst van van Mariet Raedts

In het memoriam van Nel Coumans, laatste Nieuwsbrief, heeft de redactie voor de leesbaarheid van het gehele artikel aanpassingen aangebracht in de tekst van nicht Mariet. Zij is hiervan niet persoonlijk door ons op de hoogte gebracht. We hadden hiervoor toestemming van onze contactpersoon. Mariet hecht waarde aan de oorspronkelijke tekst zoals zij die uitgesproken heeft. Onderstaand kunt u deze lezen.

Meteen daags na jullie verhuizing begon jij met jouw nieuwe baan. Directeur van de levensschool voor meisjes in Roermond . Daar gaf jij ook les en ging met de jonge meiden mee op kamp. Ze konden hun eigen verhaal bij jou kwijt.

Jouw volgende baan was directeur van Stichting Welzijnszorg in Heerlen, de Ruijs. Onder jouw leiding kwamen er kinderdagverblijven, dagcentra en gezinsvervangende tehuizen voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Jij voelde je zeer betrokken bij deze doelgroep en bij jouw werknemers. Op jouw 90e verjaardag kreeg jij van een van hen nog post waarin jouw zorgvuldigheid naar hen werd benoemd.

Een groot aantal contacten van toen zijn gedurende jouw hele leven gebleven .

Naast jouw werk studeerde jij Sociale pedagogiek M.O A en B en was heel actief binnen het COV met : beleid, mee organiseren van themaweekenden, cursussen,uitzending van mensen naar ontwikkelingslanden, bezoeken van projecten in Tanzania,Bhutan, Kameroen , Namibie, Botswana en Zambia.

Jij was een vrouw in de wereld en een vrouw van de wereld.

Door jou heb ik de ontwikkelingsproblematiek en hun landen beter leren kennen. In het C.O.V. heb ik talloze mensen ontmoet en hun verhalen gehoord , heel vaak mocht ik daar mee genieten van de enorm gezellige feesten .

Tijdens onze vakantie in Zambia vroeg de bisschop of jij onderzoek wilde doen naar de situatie van kinderen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen. Jij leerde Engels, ging 3 jaar later met vervroegd pensioen en vertrok op jouw 64e naar Zambia. Jouw jarenlang gekoesterde wens om te werken in een ontwikkelingsland ging alsnog in vervulling. Voor het eerst in jouw leven had jij een eigen huis,bewaakt door een nachtwacht. Piet,Anneke en de kinderen woonden dicht bij. Al snel stond jij daar bekend als de witte dokter voor de mensen zonder verstand. Hier moest jij vreselijk om lachen . Jij wist maar al te goed dat deze mensen, zij het in beperktere mate, wel degelijk verstand hebben. Met een locale bewoner bezocht jij de mensen in hun hutten. Ook reed jij daar alleen rond, vaak tot diep in de duisternis. Soms waren dit heel spannende ritten.

Tijdens jouw verblijf in Zambia werd Stichting Jonathan opgericht waarvan jij na terugkeer voorzitter werd. Ook jouw activiteiten voor het COV en het kantoorwerk pakte jij weer op.

Jij had en hield veel contact met bewoners en oud bewoners van het COV.

Je bleef begaan met mensen die hulp nodig hadden .

Je was dol op kinderen.

Voor al jouw inzet voor ontwikkelingswerk kreeg jij een onderscheiding: lid in de Orde van Oranje Nassau.

in 2004 verhuisden jij , Diny, Mia, Ine ,Toos en Maurice naar het Aldegonda plantsoen. Afscheid van jullie grote huis en tuin in Cadier. Op jouw 80e kreeg jij in Nederland jouw eerste eigen voordeur en jouw eigen keuken. Aanvankelijk aten jullie nog vaak samen, vaste tijden van gezamenlijk koffiedrinken bleven. Wekelijks werd er gekaart. Jij genoot van de bloemen op jouw balkon, volgde de politiek, las vele boeken ,wandelde en toerde heel graag door het Limburgse land.

Jij genoot van bezoek dat altijd welkom was. “Je kunt ook blijven slapen”, zei je vaak. Talloze kopjes koffie heb jij ingeschonken evenals ontelbare koekjes en vlaai uit gedeeld. Een wijntje hoorde er ook vaak bij.

Bang om ooit dement te worden repeteerde jij onder andere de namen van familie en vrienden,volgde in gedachten routes door het Limburgse land en je schreef veel op.

Na jouw 87e ging het steeds minder goed met jou. Buurtzorg werd ingeschakeld. Jij hebt hen en jouw bezoek zoveel verhalen verteld over vroeger. Over jouw ouderlijk huis, jouw moeder, tante Fien, het klooster. Velen van de hier aanwezigen kunnen deze verhalen bijna zelf vertellen .

Jij raakte verknocht aan triominos. Wat hebben wij twee en vele anderen daarvan genoten. Jij speelde dit spel ook vaak alleen met een denkbeeldige tegenstander. Het verzette jouw gedachten.

Jouw geheugen werd steeds korter, jouw leven steeds kleiner en toch.

Toch deed jij ons nog versteld staan. 4,5 Jaar geleden trad jij tijdens het 25 jarige bestaansfeest van Stichting Jonathan naar voren en hield een prachtige speech. Indrukwekkend en heel ontroerend.

Jouw angsten werden te groot. Onvermijdelijk kwam 1,5 jaar geleden de opname in een verpleeghuis.

Jouw laatste jaren waren heel zwaar,toch kwamen jouw humor en jouw spitsvondigheid nog naar voren.

Als jij bezoek kreeg dan zei je altijd: “wat fijn det ze gekomen bis”.

Afgelopen dinsdag om 10 voor 12 ben jij , toch nog wat onverwachts, van ons heen gegaan.

Jij blies, precies op het moment dat pastoor Mattie een kruisje gaf op jouw voorhoofd , heel rustig jouw laatste adem uit.

Nel wij wensen jou toe dat jij in het Licht bent opgenomen.

Mariet Raedts

.

Beleidsplan 2019

Doelstelling

De stichting heeft tot doel: het ondersteunen van Community Based Rehabilitation (CBR) projecten voor mensen met een verstandelijke beperking in de Copperbelt provincie in Zambia.

Stichting Jonathan ondersteunt sinds 2017 het epilepsieproject van het districtsgezondheidscentrum Ipafu, in de Copperbelt provincie Zambia, dat onder de verantwoordelijkheid van de Zusters of John the Baptist, CSJB, wordt uitgevoerd.

Het doel van het epilepsieproject is :

De behandeling van epilepsie te verbeteren door de steun vanuit de samenleving te vergroten

 1. Verbeterde therapietrouw tav de medicijnen tegen epilepsie
 2. Zorg en steun voor 100 epilepsiepatienten op het platteland van Ipafu
 3. De gemeenschap mobiliseren om te voorzien in effectieve preventie, behandeling en steundiensten
 4. Deelname van de samenleving in preventie – en zorgactiviteiten
 5. De negatieve houding , discriminatie en stigmatisering van mensen met epilepsie ombuigen

Het project was in eerste instantie niet direct gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Er is echter gebleken, dat van de 55 deelnemers van het project 40 clienten behalve epilepsie ook een verstandelijke beperking hebben. Eind oktober 2018 is, op vrijwillige basis, door een onafhankelijke consultant en de secretaris van Stichting Jonathan een planning workshop gehouden in Ipafu, waar de strategie voor de periode 2019-2021 is ontwikkeld. De leiding van het project, management van het gezondheidscentrum, professionele staf, een aantal vrijwilligers en een aantal cliënten hebben deelgenomen aan deze workshop. Unaniem is door de deelnemers besloten om cliënten met een verstandelijke beperking aan de doelgroep van het project toe te voegen.

De volgende doelstellingen zijn geformuleerd:

 1. De gemeenschap in Ipafu heeft basiskennis over epilepsie en over verstandelijke beperkingen en kan hier mee omgaan
 2. De gemeenschap in Ipafu is stigma vrij; accepteert en respecteert cliënten met epilepsie en met een verstandelijke beperking
 3. Cliënten en/of hun families zijn zelfvoorzienend, daar waar realistisch gezien dit mogelijk is

Werkzaamheden bestuur

1. Het werven van fondsen ten behoeve van het project

2. Het onderhouden van contacten met donoren

3. Het bestand van donoren handhaven en uit breiden

4. Het monitoren van het project en het onderhouden van contacten met relevante stakeholders

Gedurende het kalenderjaar wordt het project nauwlettend gevolgd aan de hand van rapportages. In 2019 worden de stand van zaken en de ontwikkelingen met het uitvoerende team besproken.

Fondswerving

– Bestand van donoren handhaven en uitbreiden

– Informeren van donoren via nieuwsbrieven en via de website

– Onderhouden van de samenwerking met organisaties in Nederland

– Zoeken naar nieuwe vormen van publiciteit om het project onder de aandacht van een groter

publiek te brengen

Beheer van fondsen

Donaties en giften worden overgemaakt naar de betaalrekening van de stichting. Eventuele reserves worden op de spaarrekening van de stichting gezet. De penningmeester maakt na afloop van ieder kalenderjaar een financieel jaaroverzicht. Dit jaaroverzicht en de boeken worden gecontroleerd door een kascommissie, bestaande uit een bestuurslid en een onafhankelijke accountant. Het financieel jaaroverzicht en het verslag van de kascommissie worden ter beschikking gesteld aan alle bestuursleden. Donateurs en andere belangstellenden kunnen het jaaroverzicht opvragen. Dit wordt in de nieuwsbrief en op de website vermeld.

Besteding van fondsen

Stichting Jonathan financiert alleen projecten die onder haar doelstelling vallen en waarmee ze een overeenkomst heeft gemaakt.

Bestuursleden zijn allen vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen.

In 2018 is € 12.000,00 voor het project overgemaakt.

Nel nog eenmaal aan het woord

In de afscheidsdienst van Nel Coumans liet Anneke Schoonbrood Nel nog eenmaal aan het woord. In de Nieuwsbrief over het afscheid van Nel heeft de letterduivel toegeslagen en is dit helaas niet gepubliceerd. Deze omissie hopen we zo weggewerkt te hebben.

Uit de bijdrage van Nel Coumans aan het jubileumboekje van Stichting Jonathan verschenen in 2014:

1985

In 1985 woon ik in het Centrum Ontmoeting der Volkeren (COV) en ga ik tijdens mijn vakantie naar Zambia om Anneke Veen en Piet Reijer op te zoeken. Anneke en Piet woonden bij mij in het COV, totdat ze als ontwikkelingswerkers werden uitgezonden naar Zambia, waar Piet eerst als tropenarts werkte en later als aids-coördinator. In Ibenga zag ik plotseling enkele kinderen met het syndroom van Down. Anneke en Piet vertellen me dat een aantal van deze kinderen wordt opgevangen door de zusters Franciscanessen. Vanwege mijn baan als directeur van Stichting Welzijnszorg voor verstandelijk gehandicapten in Oostelijk Zuid-Limburg wil ik hier meer van weten. Ik ga de zusters bezoeken en Piet regelt voor mij een afspraak bij bisschop Dennis de Jong. De bisschop, die zowel Zambiaanse als Nederlandse roots heeft (vandaar die Nederlandse naam), toont zich zeer begaan met het lot van mensen met een beperking en wil de situatie van deze kwetsbare groep verbeteren. Hij nodigt mij uit om in Zambia samen met Piet onderzoek te doen naar de situatie van kinderen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen in een van de armste wijken van Ndola. Maar ik moet na mijn vakantie weer gewoon terug naar Nederland, naar mijn werk. Daar moet ik eens hard over nadenken.

1988

Drie jaar later kan in vervroegd met pensioen. Ik neem afscheid van mijn geliefde werkkring met veel lieve collega’s en zit opnieuw in het vliegtuig naar Zambia. Voortvarend start ik mijn onderzoek. Samen met Piet doe ik heel wat veldonderzoek. In iedere parochie vraag ik of ik mag vertellen over mijn onderzoek. En al gauw sta ik bekend als de ‘witte dokter voor de mensen zonder verstand’. De onderzoeksresultaten zijn zo eenduidig, dat de bisschop aan mij en het COV vraagt om een kleinschalig project op te zetten , voor kinderen met een verstandelijke beperking. Volgens mij moet dat een project worden dat dicht bij de bevolking staat; ondersteuning in en door de gemeenschap is de beste aanpak. Dit wordt de start van het Community Based Rehalibitation Project (CBR-project)

Afscheid Nel Coumans

advertentie in de Limburgse krant

Oprichter, ere-bestuurslid en altijd vriendelijk, goedlachse Nel is in de leeftijd van 94 jaar van ons heengegaan. Van onze ‘moeder’ en in Zambia was zij “de witte dokter voor de mensen met een beperking”, hebben velen van haar afscheid genomen. In de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk tijdens de afscheidsmis is zij herdacht eerst door StichtingC.O.V. , toen de familie en daarna door Stichting Jonathan. Op de Begraafplaats Oostermaas te Maastricht is zij bij haar vriendinnen ter ruste gelegd.

‘haar’ gedicht

bidprentje

22nd March 2019

MESSAGE OF CONDOLENCES

On behalf of the Persons with Special Needs, the Sisters of St John the
Baptist here in Zambia and on my own behalf, we wish to convey our
heartfelt condolences to all the relatives, friends, and indeed to all Jonathan
Foundation Members, on the passing on of Mrs Nel Coumans on Tuesday
19th march 2019. Mrs Coumans is one person who played a big role in the
initiation of Jonathan Foundation Organization here in Zambia.

We will therefore, continue to emulate her PASSION and LOVE that she
had for the Vulnerable Persons, especially the Persons with Intellectual
Challenges. We do not have suitable words to comfort you, but we assure
you of our spiritual support through prayer at this moment.

MAY HER SOUL REST IN ETERNAL PEACE.

With deep sympathy,

Sister Florence Ngosa CSJB

Bezoek aan epilepsieproject

In het laatste kwartaal van 2018 is op verzoek van het bestuur van Stichting Jonathan een bezoek gebracht aan Zambia. Piet en Anneke Rijer zijn een week het epilepsie project gaan monitoren. Zij hebben verslag uitgebracht aan het bestuur. Wij zijn hen dankbaar voor het verhelderende rapport. Het bestuur heeft de positieve resultaten in dank aangenomen en besloten met dit project door te gaan en dit verder te steunen.

Koninklijke onderscheiding voor Ton van Gestel

 

Foto: Callie Steijaert (public relations)

Wij willen Ton van Gestel, bestuurslid, bij deze van harte feliciteren met zijn koninklijke onderscheiding die hij gekregen heeft. Ton stond aan de wieg van Stichting Jonathan en wij maken nog dankbaar gebruik van zijn kennis, diensten en vooral van zijn contacten in zijn uitgebreide netwerk. Ton en zijn gezin staan altijd klaar voor stichting Jonathan waar wij hen erkentelijk voor zijn. Onderstaand zijn bericht op verzoek van ons toegezonden:

“Donderdag 26 april mocht ik, tot mijn grote verbazing en dankzij initiatiefneemster Fien Cruts, als Wijkpastor verbonden aan Stichting Wijkpresentie Parkstad / voorheen Stichting Wijkpastoraat Vrank, en de bijdragen van o.a. vertegenwoordigers van stichtingen en organisaties waar ik bij betrokken ben, een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Dankbaarheid maar zeker ook erkenning voor de stichtingen / organisaties waar ik mijn steentje mocht bijdragen waren de woorden die bij mij opkwamen toen de onderscheiding door burgemeester Emile Roemer werd uitgereikt.

Zonder de prettige samenwerking met mijn medebestuursleden en adviseurs maar ook dankzij de ondersteuning en belangstelling van ons gezin had ik dit niet zo lang kunnen volhouden, mijn oprechte dank hiervoor.

Tijdens de uitreiking en ook in de media zijn met name Stichting Wijkpresentie Parkstad en Stichting Jonathan meerdere malen vermeld en dat zie ik als erkenning voor het vele werk wat mij met z’n allen hebben verricht voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving en in Zambia.

Als mijn gezondheid het toelaat hoop ik nog vele jaren mij te kunnen inzetten voor beide stichtingen en voor hen die een beroep op mij doen.

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor haar / zijn aanwezigheid bij deze uitreiking, uw telefoontjes, uw mailtjes, post en cadeaus die ik tot op de dag van vandaag mocht ontvangen.

Met vriendelijke groet en ALLE GOEDS, in het bijzonder een goede gezondheid, voor u en uw dierbaren,

Ton van Gestel”

Organisatie’s en werkzaamheden van Ton:

 • Stichting Wijkpresentie, voorheen Stichting Wijkpastoraat, deze Stichting zet zich in voor kwetsbare mensen in de probleemwijken van Parkstad, ik was, in 1997, de oprichter hiervan en tot 2015 voorzitter en nu bestuurslid, blijkt  het initiatief voor deze onderscheiding te hebben genomen en daarbij hebben o.a. aangesloten :
 • Stichting Jonathan : vanaf 1983 mede oprichter en nog steeds bestuurslid
 • Stichting Martinus van Tours : financiële ondersteuning van m.n. projecten in ontwikkelingslanden ( St. Jonathan ontving in de jaren ’90 enige duizenden guldens ) ik was van 1983 tot 1999 voorzitter van deze stichting
 • Stichting Open Deur te Heerlen :  bestuurslid van 1999 – 2009
 • Gemeente Heerlen afd. WMO : van 2008 – 2012 was ik DB. lid van de WMO-adviesraad en voorzitter commissie gehandicapten
 • Vanaf 1999  : bewindvoerder, mentor, zorgcoördinator van twee broers ( ouders overleden ) die ik heb leren kennen toen ik hoofd was van DAC de Rozengaard, zij wonen met de noodzakelijke ondersteuning in de ouderlijke woning, en ik doe voor hen ook de PGB-administratie

Veldbezoek Sr. Florence

 

 

 

 

 

 

Epilepsie project activiteiten (Phillip Phiri)

Ik was blij te horen dat het rapport duidelijk was en hoop dat jullie zo een goede indruk hebben gekregen.
Ik ben me ervan bewust dat je naar de donateurs betrouwbare informatie moet doorgeven, o.a. door goede rapporten te maken, verantwoording af te leggen, een goede verhouding met elkaar hebben en goed gebruik maken van de middelen die je hebt.
De uitbreiding van de huisbezoeken aan de mensen met een beperking zijn veel belovend. De vrijwilligers doen de huisbezoeken met betrokkenheid en plezier.
Het helpt de vrijwilligers omdat ze in de thuissituatie beter kunnen inschatten wat de reële zorgbehoefte is.

Tijdens mijn afgelopen vakantie, bezocht ik een aantal patiënten waaronder Phillip Phiri. Het was goed om hem te ontmoeten en om te zien hoe immobiel hij was door zijn handicap.
Je kent de echte blijdschap niet totdat je de lach en de blijdschap van een patiënt ziet.
Mijn aanwezigheid werd door Phillip en de aanwezige familie op prijs gesteld.
Niemand is alleen.

Phillip is een 17 jarige jongen met een verstandelijke beperking en een lichamelijke handicap. Hij is geboren in een gezin met 8 kinderen, 2 meisje en 6 jongens.
P. gebruikt al een jaar of 12 een rolstoel, Helaas heeft hij door zijn beperkingen nooit een school bezocht. PH. Is een grote jongen en zijn vader verzorgt hem, doet hem in bad, tilt hem in de rolstoel enz.
Helaas is zijn rolstoel 2 jaar geleden stuk gegaan en al die tijd moest hij rondkruipen in het stof en de modder, speciaal als hij naar buiten- naar het toilet of de badkamer moest.
Ik nam de tijd om naar zijn meest noodzakelijkste behoeften te kijken en concludeerde dat een vervanging van zijn rolstoel hard nodig was. Zijn ouders hadden geen idee waar ze voor hulp konden aankloppen. Ik wist dat er in Kitwe een werkplaats was waar ze speciale rolstoelen maken. En nam hem mee daar naar toe en regelde dat er voor hem een nieuwe rolstoel werd gemaakt en afgeleverd.
Ph. Heeft een licht verstandelijke beperking, maar ik bedacht me dat de familie hem best creatieve en zinvolle activiteiten konden bieden, zoals lezen en planten water geven. De familie was blij met deze handreiking en het was voor hen fijn om te ervaren dat ze hun 17 jarige zoon op zo’n eenvoudige manier een stukje verder konden helpen