Jaarverslag 2023

Stichting Jonathan

Jaarverslag 2023

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2023 van Stichting Jonathan.

Met dit verslag hopen we u inzicht te geven in de werkzaamheden en activiteiten die door het bestuur van de stichting zijn ondernomen om haar doelstelling te verwezenlijken.

Stichting Jonathan is ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 4107202.

2. Samenstelling bestuur in 2023

Mw. Anneke Schoonbroodvoorzitter
Dhr. Angelo Verbruggenotulist en webmaster
Mw. Hanneke Aalderslid
Mw. Anneke Veensecretaris
Mw. Melissa Llanespenningmeester
Mw. Ellis Aalderswnd. secretaris en penningmeester
Dhr. Ben van den Oeverlid
Mw. Jane Piets-Hardenberglid, contactpersoon Radar
Dhr. Herman Langenveldlid
Mw. Jet Vinkenlid

3. Verslag activiteiten bestuur in 2023

In 2023 heeft het bestuur vijf keer vergaderd. In maart 2023 heeft een bijeenkomst met de ambassadeurs plaatsgevonden. De commissie PR en Fondsenwerving heeft drie keer vergaderd tijdens dit kalenderjaar.

Stichting Solicare heeft toegestemd om drie jaar lang het project te ondersteunen waarbij de huizen van de meest kwetsbare cliënten en hun verzorgers worden voorzien van solar systemen z.g. home Solar systems. In april 2024 zal het project voltooid zijn. De gift van Solicare zal bijdragen aan een veilige en gezondere omgeving, minder houtkap en langere uren met verlichting, waardoor men ook langer door kan werken en kinderen huiswerk kunnen maken.

Stichting Jonathan heeft in 2023 het epilepsie programmaonderdeel van het project Mary Christine voor kinderen en jongvolwassenen met epilepsie en/of een verstandelijke beperking van Association Pope John XIII in Ndola, Zambia ondersteund.

4. Belangrijke aandachtspunten in 2023

1. Het werven van fondsen ten behoeve van het project

2. Het onderhouden van contacten met donoren en samenwerkende organisaties

3. Het monitoren van het project in Ipafu en het onderhouden van contacten met relevante

Stakeholders

4. Voorbereiden van een project bezoek aan Zambia

Aandachtspunten Commissie PR en fondsenwerving

  • Het informeren van donoren via nieuwsbrieven en via de website
  • Het voorbereiden van de bijeenkomsten met de ambassadeurs

5. Project voor mensen met epilepsie en/of een verstandelijke beperking in Ipafu,

Zambia

In 2023 is de zorg en ondersteuning voor vnl. kinderen en jongeren met epilepsie en/of met een verstandelijke beperking constant gebleven. Vrijwilligers ondersteunen de cliënten en hun verzorgers voornamelijk in de thuissituatie, wat door de verzorgers gewaardeerd wordt en een goede vertrouwensband heeft geschapen.

De acceptatie van mensen met epilepsie en met een verstandelijke beperking lijkt door de activiteiten in de gemeenschap verbeterd. Mensen gaan niet meer naar de traditionele genezer, maar komen naar de kliniek als ze zich zorgen maken over hun kind.

Het zelfvoorzienend maken van de cliënten en/of hun families is een voortdurend proces. Gedurende het jaar hebben alle cliënten, verzorgers en vrijwilligers deelgenomen aan een bijeenkomst om de behoeften te bespreken en een plan van aanpak te maken. In een later gehouden workshop hebben de cliënten, hun verzorgers en de vrijwilligers informatie gekregen over het programma voor sparen en lenen in gemeenschappen SILC (Saving and Internal Lending Communities). Een SILC-groep is een zelfgekozen groep mensen die geld bundelt in een fonds waaruit leden kunnen lenen. Het geld wordt met rente terugbetaald, waardoor het fonds groeit. Deze spaar- en leenactiviteiten vinden plaats gedurende een cyclus van vooraf bepaalde lengte (meestal 8 tot 12 maanden), aan het einde waarvan het geld wordt verdeeld onder de leden, in verhouding tot hun totale spaartegoed. De leden zijn vrij om het uitgekeerde bedrag naar eigen goeddunken te gebruiken, inclusief herinvestering voor een volgende cyclus. Daarnaast dragen SILC’s bij aan een reservefonds voor noodgevallen van leden.

Aan het einde van de bijeenkomst waren de deelnemers erg blij met het initiatief van de SILC en waren ze bereid om groepen te vormen en zo bij te dragen aan hun empowerment. Elke deelnemer had zijn eigen specifieke zaken, variërend van land- en tuinbouw tot het verkopen van mais of vis, waar hij/zij mee bezig wilde houden als kleine onderneming. Alle deelnemers en vrijwilligers hebben een startbedrag ontvangen van 1000 Kwacha (ongeveer 50 Euro) als inleg. De negen gevormde groepen hebben een training in budget planning gehad.

6. Financiële verantwoording

Inkomsten en uitgaven over het jaar 2023

Inkomsten Giften en Donaties € 12.162,31

Uitgaven Subsidies aan projecten € 9.253,91

Op verzoek kan inzage worden verkregen in financiële jaarstukken. Er is een bedrag gereserveerd voor project in 2024-2025. Voor een project in 2024-2025 is alvast een bedrag gereserveerd.

7. Tot slot

Het bestuur van stichting Jonathan wil graag haar ambassadeurs en donateurs hartelijk danken voor hun inzet en bijdragen. Zonder deze hulp zou het niet mogelijk geweest zijn om de activiteiten te kunnen verwezenlijken.