Jaarverslag 2022

Stichting Jonathan

Jaarverslag 2022

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2022 van Stichting Jonathan.

Met dit verslag hopen we u inzicht te geven in de werkzaamheden en activiteiten die door het bestuur van de stichting zijn ondernomen om haar doelstelling te verwezenlijken.

Stichting Jonathan is statutair gevestigd in Maastricht, ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 4107202.

2. Samenstelling bestuur in 2022

Mw. Anneke Schoonbroodvoorzitter
Dhr. Angelo Verbruggenotulist en webmaster
Mw. Hanneke Aalderslid
Mw. Anneke Veensecretaris
Mw. Melissa Llanespenningmeester
Mw. Ellis Aalderswnd. secretaris en penningmeester
Dhr. Ben van den Oeverlid
Mw. Jane Piets-Hardenberglid, contactpersoon Radar
Dhr. Herman Langenveldlid

In 2022 heeft Mw. Jet Vinken, voormalig coördinator van het CBR-project van het bisdom van Ndola, Zambia twee vergaderingen van het bestuur als aspirant bestuurslid bijgewoond. Per 1 januari 2023 zal Jet officieel toetreden als bestuurslid.

3. Verslag activiteiten bestuur in 2022

In 2022 heeft het bestuur vier keer vergaderd, waarvan een keer digitaal. Daarnaast heeft de commissie PR en Fondsenwerving twee keer vergaderd.

Stichting Jonathan heeft in 2022 twee giften ontvangen van Stichting COV. In overleg met de leiding van het project en de staf van Ipafu Kliniek in Zambia is gekozen om de zorg voor pasgeborenen in de kliniek te verbeteren. Door deze giften heeft de kliniek nu de beschikking over een zuurstofmachine, baby reanimatieapparatuur en een verlosbed plus nog enige extra hulpmiddelen, zoals een waterdichte foetale Doppler en een herbruikbare beademingsballon voor pasgeborenen. Dit is een belangrijke bijdrage aan de preventie van zowel complicaties bij epilepsie als het voorkomen van een verstandelijke beperking. De staf van de kliniek heeft als voorbereiding een training gehad in de reanimatie van pasgeborenen en het gebruiken van o.a. een zuurstofmachine.

Stichting Solicare heeft Stichting Jonathan uitgenodigd om weer een projectvoorstel voor drie jaar in te dienen. De projectleiding heeft gevraagd om 60 huizen van de meest kwetsbare cliënten en hun verzorgers te voorzien van solar lampen. Daarnaast zal er een pilot gedaan worden om energiearm koken te introduceren. Brandhout, houtskool, kerosine en kaarsen zijn de meest gebruikte energiebronnen in de huizen in Ipafu. Deze vormen van verlichting zijn een gevaar voor mensen met epilepsie, omdat zij gemakkelijk in open vuur vallen wanneer zij een epilepsieaanval krijgen en daardoor brandwonden oplopen. De gift van Solicare zal bijdragen aan een veilige en gezondere omgeving, minder houtkap en langere uren met verlichting waardoor men ook langer door kan werken en kinderen huiswerk kunnen maken.

4. Belangrijke aandachtspunten in 2022

1. Het werven van fondsen ten behoeve van het project

2. Het onderhouden van contacten met donoren en samenwerkende organisaties

3. Het monitoren van het project in Ipafu en het onderhouden van contacten met relevante

stakeholders

Aandachtspunten Commissie PR en fondsenwerving

  • Het informeren van donoren via nieuwsbrieven en via de website
  • Het voorbereiden van de volgende bijeenkomst met de ambassadeurs

5. Project voor mensen met epilepsie en/of een verstandelijke beperking in Ipafu,

Zambia

Het doel van het project is de situatie en de zorg voor mensen met epilepsie en/of een verstandelijke beperking te verbeteren.

In het kader van haar studie heeft Sr. Florence Ngosa, voormalig coördinator van het project in Ipafu, een evaluatie van het project uitgevoerd. De voornaamste conclusies zijn dat er goede vooruitgang is geboekt, ondanks de grote impact van Corona, waardoor veel activiteiten gedurende een lange periode niet mogelijk waren. In deze periode is het contact met de cliënten steeds onderhouden en is ook de medicatie voorziening voor cliënten niet verstoord geweest.

Eind 2022 is er zorg en ondersteuning voor 67 mensen vnl. kinderen en jongeren met epilepsie en/of met een verstandelijke beperking. Voor alle cliënten is een individueel zorgplan opgesteld. Vrijwilligers ondersteunen de cliënten en hun verzorgers voornamelijk in de thuissituatie, wat door de verzorgers gewaardeerd wordt en een goede vertrouwensband heeft geschapen.

De acceptatie van mensen met epilepsie en met een verstandelijke beperking lijkt door de activiteiten in de gemeenschap verbeterd. Mensen komen nu spontaan naar de kliniek als ze zich zorgen maken over hun kind.

De leiding van het project gaat naar aanleiding van de evaluatie meer samenwerken met andere organisaties in de Copperbelt Provincie die zich met de doelgroep bezighouden. Ook worden de lokale leiders en traditional healers meer betrokken bij het project.

Het zelfvoorzienend maken van de cliënten en/of hun families is complex. Het uitgangspunt om families in de diverse gemeenschappen als een groep samen te laten werken is na lang overleg verlaten. Families geven er de voorkeur aan om hun eigen activiteiten te hebben. Dit komt overeen met het feit dat families in Zambia veel meer gericht zijn op hun grote familieband dan op samenwerking met buren/ anderen. Deze wijziging lijkt positief te werken.

De activiteiten die ondernomen worden zijn heel divers. Van het maken en verkopen van spullen tot landbouwactiviteiten. Deze activiteiten wordt gestimuleerd en ondersteund door de regering. 27 kwetsbare families zijn geholpen met kunstmest en zaden, waarvan een aantal ook met kleinvee, zoals kippen, konijnen of geiten. Bij de kliniek wordt gezamenlijk mais verbouwd om inkomsten voor het landbouwproject te genereren. De vrijwilligers en de staf van de kliniek worden gestimuleerd door diverse trainingen en workshops hun kennis op inhoudelijke gebied te verbreden en up-to-date te houden. De ouders/verzorgers komen regelmatig bijeen om hun ervaringen te delen en zij krijgen trainingen om hun zelfstandigheid te vergroten.

6. Financiële verantwoording

Inkomsten en uitgaven over het jaar 2022

Inkomsten Giften en Donaties € 29.039,19

Uitgaven Subsidies aan projecten € 29.433,20

Op verzoek kan inzage worden verkregen in financiële jaarstukken.

7. Tot slot

Het bestuur van de stichting wil graag haar ambassadeurs en donateurs hartelijk danken voor hun inzet en bijdragen. Zonder deze hulp zou het niet mogelijk geweest zijn om de doelstelling van Stichting Jonathan te kunnen verwezenlijken.