Jaarverslag 2020

Stichting Jonathan

Jaarverslag 2020

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Stichting Jonathan.

Met dit verslag hopen we u inzicht te geven in de werkzaamheden en activiteiten die door het bestuur van de stichting zijn ondernomen om haar doelstelling te verwezenlijken.

Stichting Jonathan is statutair gevestigd in Maastricht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 4107202. Op drie oktober 1989 zijn de statuten van de stichting vastgesteld bij akte voor notaris M.H.J.M. Tomlow te Heerlen.

2. Samenstelling bestuur in 2020

Mw. Anneke Schoonbroodvoorzitter
Dhr. Leo van der Heydenpenningmeester
Mw. Hanneke Aalderslid
Mw. Anneke Veensecretaris
Dhr. Ton van Gestellid tot 15 oktober 2020
Mw. Ellis Aalderswaarnemend secretaris en penningmeester
Dhr. Ben van den Oeverlid
Dhr. Angelo Verbruggenotulist
Dhr. Cees Schoutenlid
Mw. Jane Piets-Hardenberglid, contactpersoon Radar

In 2020 is de heer Ton van Gestel afgetreden als bestuurslid. Tijdens de bestuursvergadering op 15 oktober 2020 hebben wij afscheid genomen van Ton als bestuurslid. Hierbij danken we Ton heel hartelijk voor zijn jarenlange en zeer waardevolle inzet voor de stichting.

3. Verslag activiteiten bestuur in 2020

In 2020 heeft het bestuur vier keer vergaderd, waarvan een keer digitaal. Daarnaast heeft de commissie PR en Fondsenwerving een aantal keren vnl. digitaal vergaderd. Het Coronavirus en de gevolgen daarvan, zoals de stringente maatregelen die wereldwijd zijn ingesteld, hebben de werkzaamheden van het bestuur natuurlijk beïnvloed.

Gedurende het kalenderjaar is er veel aandacht geweest voor de enorm moeilijke situatie in Zambia, waar naast de al heersende armoede ook het Coronavirus toegeslagen heeft. Dit heeft een enorme impact gehad op het leven van de mensen en op het reilen en zeilen van het project in Ipafu. Veel activiteiten konden niet plaatsvinden en andere zijn uitgesteld.

In het begin van het voorjaar zijn er fondsen ter beschikking gesteld om de schoolkosten van een aantal geselecteerde kwetsbare kinderen te betalen. Van Stichting Solicare heeft stichting Jonathan een gift ontvangen voor de installatie van zonnepanelen voor de kliniek in Ipafu, zodat deze kan functioneren als er geen elektriciteit is. Stichting Jonathan heeft daarnaast fondsen ter beschikking gesteld voor de watervoorziening. De panelen en de bijbehorende technische aanpassingen zijn succesvol vlak voor de Corona uitbraak in Zambia geïnstalleerd. In april en september heeft stichting Jonathan financiële ondersteuning gegeven voor de aanschaf van beschermende materialen voor de staf en een wasmachine voor de kliniek. Aan de cliënten en hun families zijn mondkapjes, zeep, sanitisers en simpele handwas faciliteiten uitgereikt, daarnaast zijn er kunstmest en zaden voor geselecteerde families van cliënten aangeschaft en uitgereikt om zelfvoorzienend te worden.

4. Belangrijke aandachtspunten in 2020

1. Het werven van fondsen ten behoeve van het project

2. Het onderhouden van contacten met donoren en samenwerkende organisaties

3. Het monitoren van het project in Ipafu en het onderhouden van contacten met relevante

stakeholders

Aandachtspunten Commissie PR en fondsenwerving

– Het bestand van donoren handhaven en uitbreiden

– Het informeren van donoren via nieuwsbrieven en via de website

– Het zoeken naar nieuwe vormen om het project onder de aandacht van een groter

publiek te brengen

5. Project voor mensen met epilepsie en/of een verstandelijke beperking in Ipafu,

Zambia

Het doel van het project is de situatie en de zorg voor mensen met epilepsie en/of een verstandelijke beperking te verbeteren door:

  • Verbeterde therapietrouw t.a.v. de medicijnen tegen epilepsie
  • Zorg en steun voor 100 epilepsiepatiënten en/of mensen met een verstandelijke beperking op het platteland van Ipafu
  • Deelname van de gemeenschap in preventie- en zorgactiviteiten

De volgende doelstellingen zijn in het strategisch plan 2019-2021 toegevoegd

  1. In 2021 heeft de gemeenschap in Ipafu basiskennis over epilepsie en over verstandelijke beperkingen en kan hier mee omgaan.
  2. In 2021 is de gemeenschap in Ipafu is stigma vrij; accepteert en respecteert cliënten met epilepsie en met een verstandelijke beperking.
  3. In 2021 zijn cliënten en/of hun families zelfvoorzienend daar waar realistisch gezien dit mogelijk is.

In het kader van haar studie zal Sr. Florence Ngosa, voormalig coördinator van het project in Ipafu, een evaluatie uitvoeren van het project. Voor stichting Jonathan is het belangrijk inzicht te krijgen wat tot dusver bereikt is, wat goed gaat en waar eventuele aanpassingen nodig zijn. De verwachting is dat op basis van de evaluatie er een nieuw meerjarenplan kan worden opgesteld.

6. Financiële verantwoording

Inkomsten en uitgaven over het jaar 2020

Inkomsten: €76.336,10

Giften : € 76.336,10 . Hiervan is € 59.654,42 uit een erfenis. Dit geld zal besteed worden aan een nieuw project. Dat is pas mogelijk in 2022, door corona.

Uitgaven: € 25.326,55

Subsidies aan project Ipafu: € 23.443,69

Op verzoek kan inzage worden verkregen in financiële jaarstukken.

7. Tot slot

Het bestuur van de stichting wil graag haar ambassadeurs en donateurs hartelijk danken voor hun inzet en bijdragen. Zonder deze hulp zou het niet mogelijk geweest zijn om de doelstelling van Stichting. Jonathan te kunnen verwezenlijken.