Jaarverslag 2021

Stichting Jonathan

Jaarverslag 2021

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Stichting Jonathan.

Met dit verslag hopen we u inzicht te geven in de werkzaamheden en activiteiten die door het bestuur van de stichting zijn ondernomen om haar doelstelling te verwezenlijken.

Stichting Jonathan is statutair gevestigd in Maastricht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 4107202. Op drie oktober 1989 zijn de statuten van de stichting vastgesteld bij akte voor notaris M.H.J.M. Tomlow te Heerlen.

2. Samenstelling bestuur in 2021

Mw. Anneke Schoonbroodvoorzitter
Dhr. Angelo Verbruggenotulist en webmaster
Mw. Hanneke Aalderslid
Mw. Anneke Veensecretaris
Dhr. Leo van der Heydenpenningmeester tot juli 2022
Mw. Melissa Llanespenningmeester sinds juli 2021
Mw. Ellis Aalderswaarnemend secretaris en penningmeester
Dhr. Ben van den Oeverlid
Mw. Jane Piets-Hardenberglid, contactpersoon Radar
Dhr. Herman Langenveldlid sinds juli 2021

In 2021 is de heer Cees Schouten afgetreden als bestuurslid. De heer Leo van der Heyden heeft zijn penningmeesterschap overgedragen aan mevrouw Melissa Llanes en is in oktober afgetreden als bestuurslid. Tijdens de bestuursvergadering van 7 juli 2021 hebben wij afscheid genomen van Cees als bestuurslid. Hierbij danken we Cees heel hartelijk voor zijn jarenlange en zeer waardevolle inzet voor de stichting. Van Leo wordt afscheid genomen tijdens een van de vergaderingen in 2022.

3. Verslag activiteiten bestuur in 2021

In 2021 heeft het bestuur drie keer vergaderd, waarvan een keer digitaal. In oktober heeft er een ontmoeting met de ambassadeurs van de stichting plaatsgevonden. Daarnaast heeft de commissie PR en Fondsenwerving een aantal keren vnl. digitaal vergaderd.

Gedurende het kalenderjaar is er veel aandacht geweest voor de situatie in Zambia, waar naast de al heersende armoede ook het Coronavirus zijn sporen nalaat. Ook in 2021 heeft het virus een enorme impact gehad op het leven van de mensen en op het reilen en zeilen van het project in Ipafu. Veel activiteiten konden niet plaatsvinden en andere zijn uitgesteld. Stichting Jonathan heeft dit jaar de schoolkosten van een aantal kinderen, die speciaal onderwijs nodig hebben, gefinancierd. Daarnaast is er een extra bijdrage gegeven om de situatie van de families van cliënten te verbeteren. Deze bijdrage is gebruikt om de al bestaande land- en tuinbouwactiviteiten uit te breiden.

Van Stichting Solicare heeft Stichting Jonathan een tweede gift ontvangen voor de voltooiing van de installatie van zonne-energie bij de kliniek in Ipafu. Alle afdelingen inclusief het mortuarium zijn nu aangesloten. Ook de waterpomp werkt op zonne-energie, dus als de elektriciteit uitvalt, wordt de watertoevoer niet meer verstoord.

4. Belangrijke aandachtspunten in 2021

1. Het werven van fondsen ten behoeve van het project

2. Het onderhouden van contacten met donoren en samenwerkende organisaties

3. Het monitoren van het project in Ipafu en het onderhouden van contacten met relevante

stakeholders

Aandachtspunten Commissie PR en fondsenwerving

  • Het informeren van donoren via nieuwsbrieven en via de website
  • Het zoeken naar nieuwe vormen om het project onder de aandacht van een groter publiek te brengen

5. Project voor mensen met epilepsie en/of een verstandelijke beperking in Ipafu,

Zambia

Het doel van het project is de situatie en de zorg voor mensen met epilepsie en/of een verstandelijke beperking te verbeteren door:

  • Verbeterde therapietrouw t.a.v. de medicijnen tegen epilepsie
  • Zorg en steun voor 100 epilepsiepatiënten en/of mensen met een verstandelijke beperking op het platteland van Ipafu
  • Deelname van de gemeenschap in preventie- en zorgactiviteiten

De volgende doelstellingen zijn in het strategisch plan 2019-2021 toegevoegd

  1. In 2021 heeft de gemeenschap in Ipafu basiskennis over epilepsie en over verstandelijke beperkingen en kan hier mee omgaan.
  2. In 2021 is de gemeenschap in Ipafu is stigma vrij; accepteert en respecteert cliënten met epilepsie en met een verstandelijke beperking.
  3. In 2021 zijn cliënten en/of hun families zelfvoorzienend daar waar realistisch gezien dit mogelijk is.

In het kader van haar studie voert Sr. Florence Ngosa, voormalig coördinator van het project in Ipafu, een evaluatie uit van het project. Daarnaast doet ze een onderzoek naar de situatie van mensen met een verstandelijke beperking in de Copperbelt Provincie. Voor Stichting Jonathan is het belangrijk inzicht te krijgen wat tot dusver bereikt is, wat goed gaat in het project en waar eventuele aanpassingen nodig zijn. De verwachting is dat op basis van de evaluatie er een nieuw meerjarenplan kan worden opgesteld.

6. Financiële verantwoording

Inkomsten en uitgaven over het jaar 2021

Inkomsten 27.415,44 Giften

Uitgaven 24.497,17 Subsidies aan projecten

Op verzoek kan inzage worden verkregen in financiële jaarstukken.

7. Tot slot

Het bestuur van de stichting wil graag haar ambassadeurs en donateurs hartelijk danken voor hun inzet en bijdragen. Zonder deze hulp zou het niet mogelijk geweest zijn om de doelstelling van Stichting Jonathan te kunnen verwezenlijken.