Beleidsplan

Beleidsplan 2021

Doelstelling

De stichting heeft tot doel: het ondersteunen van Community Based Rehabilitation (CBR) projecten voor mensen met een verstandelijke beperking in de Copperbelt provincie in Zambia.

Stichting Jonathan ondersteunt het Integrated Epilepsieproject van het districtgezondheidscentrum Ipafu, in de Copperbelt provincie Zambia, dat onder de verantwoordelijkheid van de Congregatie of John the Baptist, CSJB, wordt uitgevoerd. Deze congregatie is al jarenlang actief in Ipafu. Sinds juli 2018 is Sr. Susan Katwishi de coördinator van het Integrated Epilepsieproject.

Het project was in eerste instantie niet direct gericht op kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, maar daar meerdere cliënten zowel epilepsie als een verstandelijke beperkingen hebben, is eind 2018 besloten deze groep aan de doelgroep van het project toe te voegen.

Het doel van het project is :

De behandeling van epilepsie te verbeteren door de steun vanuit de samenleving te vergroten met als doelen

  1. Verbeterde therapietrouw tav de medicijnen tegen epilepsie
  2. Zorg en steun voor 100 epilepsiepatienten op het platteland van Ipafu
  3. De gemeenschap mobiliseren om te voorzien in effectieve preventie, behandeling en steundiensten
  4. Deelname van de samenleving in preventie – en zorgactiviteiten voor mensen met epilepsie en mensen met een verstandelijke beperking
  5. De negatieve houding , discriminatie en stigmatisering van mensen met epilepsie en een verstandelijke beperking ombuigen

In 2021 wordt er een evaluatie van het project uitgevoerd. De uitkomsten van deze evaluatie zijn bepalend voor het volgende meerjarenplan.

Werkzaamheden bestuur

1. Het werven van fondsen ten behoeve van het project

2. Het onderhouden van contacten met donoren

3. Het bestand van donoren handhaven en uitbreiden

4. Het monitoren van het project en het onderhouden van contacten met relevante stakeholders

Fondswerving

– Bestand van donoren handhaven en uitbreiden

– Informeren van donoren via nieuwsbrieven en via de website

– Ontwikkeling van nieuw informatiemateriaal

– Onderhouden van de samenwerking met organisaties in Nederland

– Zoeken naar nieuwe vormen van publiciteit om het project onder de aandacht van een groter

publiek te brengen

Beheer van fondsen

Donaties en giften worden overgemaakt naar de betaalrekening van de stichting. Eventuele reserves worden op de spaarrekening van de stichting gezet. De penningmeester maakt na afloop van ieder kalender jaar een financieel jaaroverzicht. Dit jaaroverzicht en de boeken worden gecontroleerd door een kascommissie, bestaande uit een bestuurslid en een onafhankelijke accountant. Het financieel jaaroverzicht en het verslag van de kascommissie worden ter beschikking gesteld aan alle bestuursleden. Donateurs en andere belangstellenden kunnen het jaaroverzicht opvragen. Dit wordt in de nieuwsbrief en op de website vermeld.

Besteding van fondsen

Stichting Jonathan financiert alleen projecten die onder haar doelstelling vallen en waarmee ze een overeenkomst heeft gemaakt.

Bestuursleden zijn allen vrijwilligers. Zij ontvangen geen vergoeding.