Privacybeleid

Privacybeleid Stichting Jonathan

Stichting Jonathan (hierna aan te duiden als Stichting) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Stichting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs

Persoonsgegevens van donateurs worden door de Jonathan verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Communicatie vergaderingen of bijeenkomsten
 • Het verzenden van de Nieuwsbrief
 • (financiële) Administratie donateurs

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Stichting de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden door de Stichting opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna gedurende 25 jaar ten behoeve van de historie en een eventuele reünie.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief-abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door de Stichting verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De toestemmingsbrief voor e-mail en Nieuwsbrief;
 • Deelname aan een evenement van Jonathan.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jonathan de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door de Stichting opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode van het donateurschap.

 

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan evenementen georganiseerd door Jonathan

Persoonsgegevens van deelnemers aan evenementen georganiseerd door de Stichting worden door Jonathan verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten
 • Informeren over op handen zijnde evenementen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Stichting de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door de Stichting opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als donateur van de Stichting;

Deze gegevens worden bewaard totdat betrokkene of een wettelijke vertegenwoordiger van betrokkene verzoekt tot verwijdering hiervan.

 

Bewaartermijn

De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de Stichting van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Hiervoor heben zij een geheimhoudingsverklaring ondertekend;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen waarvoor een bestuurslid is aangewezen om dit minimaal eenmaal per jaar te doen;
 • Onze bestuursleden, werkgroepleden, facebookbeheerders en websitebeheerders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten over uw gegevens

U hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Stichting Jonathan

Rijksweg 14L

6267 AG – Cadier en Keer

T: +31434073297

E: stichtingjonathan@xs4all.nl

Linken

Relatie’s:

coat_of_arms_of_zambia-svg           MISERIOR

Radar logo                                           stichting-psw

    VGNover_groenmoes_1

 

                Platform Zambia

 

Geschiedenis

Stichting Jonathan draagt actief uit dat kinderen en jongvolwassen met een verstandelijke beperking thuishoren in de gemeenschap én dat zij recht hebben op een veilige plaats binnen die gemeenschap. Door middel van intensieve huisbezoeken bieden geschoolde medewerkers van het CBR-project familie/verzorgers, begeleiding bij de zorg voor ernstig gehandicapte kinderen. Er zijn eigen medewerkers getraind, die op de fiets de huisbezoeken afleggen.

Naast huisbezoeken bleek dat er grote behoefte was aan dagopvang. Al in 1990 konden twee kleine dagverblijven in gebruik worden genomen in de wijken Chipulukusu in Ndola en Mikomfwa in Luanshya. Omdat de dagcentra midden in de wijken stonden, werden de kinderen en jongvolwassenen meer gezien en werd zichtbaar, dat ook zij mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen.In de loop der jaren werden meerdere dagcentra geopend.

We zijn een nieuwe weg ingeslagen na problemen die wij ondervonden met het bisdom in Zambia. De huidige bisschop heeft alle projecten ‘tijdelijk’ op non actief gesteld zonder overleg met ons. Het vertrouwen in een verdere samenwerking is verloren nadat hij alle medewerkers ontslagen heeft en er geen enkel respons kwam op onze vragen over het waarom. Alle locaties waar onze projecten liepen zijn gesloten en er is geen enkele activiteit meer te bespeuren. Het bestuur vindt dit een treurige ontwikkeling maar is er trots op dat deze projecten 25 jaar stand hebben gehouden. In het laatste kwartaal van 2016 is de stichting samen met de zusters van Sint Jan Baptist onder de bezielende leiding van Sr. Florence, gestart met een geheel nieuw project. Over deze 2-jaar durende pilot met epilepsiepatiënten kunt u meer lezen op “Wat doen wij met uw centen”

CBR-projecten

De definitie van CBR

Alle projecten waarin de stichting actief heeft ondersteund kunt u zien in de rubriek Archief Nieuwsbrieven. daarin wordt verslag gedaan met foto’s over al onze projecten die wij steunen. Lees meer hierover op de pagina “Wat doen wij met uw centen“.

Foto’s

Verschillende foto’s van de projecten zijn te zien in de Nieuwsbrieven

Hier staan door bestuursleden gemaakte foto’s die ter plekke in Zambia onze projecten bezochten in de loop der jaren.

 • 25 jaar Stichting Jonathan:

Deze foto’s zijn gemaakt tijdens de jubileumbijeenkomst in Maastricht

uitnodiging jubileum St Jonathan

 

Zambia

vlag-02

Zambia (soms ook wel geduid als Zambië, vroeger Noord-Rhodesië), officieel de Republiek Zambia is een land in Afrika dat ingesloten ligt tussen  CongoKinshasa, Tanzania, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibië en Angola. Zambia is een onafhankelijke republiek met als belangrijkste economische factor de mijnindustrie (koper). Zambia  is met 14 miljoen mensen een dunbevolkt land, op een centrale plek in Zuidelijk Afrika.

Afrika-klein

Basisgegevens (2016)
Officiële landstaal Engels
Hoofdstad Lusaka
Regeringsvorm Republiek
Staatshoofd Edgar Lungu
Religie christelijk 87%, islam, hindoeïsme, natuurgodsdiensten
Oppervlakte 752.612 km² (1,6% water)
Inwoners 13.046.508 (2010)
14.638.505 (2014)16.591.390 (2016)

266px-Zambia

Zambia is officieel een christelijk land volgens de grondwet van 1991 (gewijzigd in 1996), maar er bestaat een grote verscheidenheid aan religieuze tradities. In veel van de syncretische kerken in het land mengen traditionele religieuze ideeën zich gemakkelijk met christelijke opvattingen. De katholieken vormen de grootste bevolkingsgroep. Daarnaast zijn er ook Anglicanen, de Pinksterbeweging, de Nieuw-Apostolische kerk (>14% van de bevolking), Lutheranen, Zevendedagsadventisten, Jehova’s getuigen en een verscheidenheid aan evangelische denominaties.

kaart van Zambia en de Copperbelt provincie

Copperbelt

De Copperbelt waar het CBR-project actief is, is een van de negen provincies van Zambia. Naast de Copperbelt zijn er de volgende provincies: Central, Eastern, Luapula, Lusaka, Northern, North-Western, Southern en Western.

De Copperbelt provincie is rijk aan koper en mineralen, en wordt daarmee tot de grensoverschrijdende kopergordel gerekend en is verdeeld in 10 districten. Naast de Copperbelt zijn er de volgende Chililabombwe, Chingola, Kalulushi, Kitwe, Luanshya, Lufwanyama, Masaiti, Mpongwe, Mufulira en Ndola.

250px-Copperbelt_districts

Deze informatie is afkomstig van Wikipedia. 2016

Nieuws

Organisatie

Stichting Jonathan werkt met vrijwilligers en heeft géén personeel in dienst. Het secretariaat is gehuisvest: Rijksweg 14-L, 6267 AG Cadier en Keer, tel: (043)4073297, stichtingjonathan@xs4all.nl. De bijeenkomsten van het bestuur vinden plaats bij een van de leden thuis of in ruimte die ons gratis ter beschikking wordt gesteld. Hiervoor dank aan de Onze Lieve Vrouwe parochie in Maastricht-Wittevrouwenveld waar we gebruik mogen maken van een van hun ruimten.
Alle bestuursleden zetten zich belangeloos in en ondersteunen de projecten in Zambia met hun kennis en ervaring. Zij werken aan een heldere communicatie zowel met de project(en) in Zambia als met de donateurs. Zij leggen verantwoording af over alle ontvangen giften en uitgaven. Verdere informatie hierover vind u onder de hoofdstukken Wat doen wij met uw centenJaarverslagen en in de Nieuwsbrieven.

Bestuur:

pasfoto annekeMw. Anneke Schoonbrood, voorzitter.
Aandachtsgebied: PR en (externe) contacten. Contactpersoon voor de ambassadeurs
IMG_4678Mw. Anneke Veen, secretaris
Aandachtsgebied: contactpersoon voor de relaties in Zambia en Misereor
vdheijdenfamily02Dhr. Leo van der Heijden, penningmeester
IMG_0341Mw. Hanneke Aalders, notuliste.
Aandachtsgebied: Adressenbestand, PR, Goede doelen, social media en de contacten met ambassadeurs
IMG_3189Mw. Ellis Aalders, lid.
Aandachtsgebied: Goede doelen- en social media
gestelDhr. Ton van Gestel, lid
Mw. Truus Lenssen, lid
IMG_3190Dhr. Ben van den Oever, lid.Aandachtsgebied: PR
IMG_3195Dhr. Cees Schouten, lid.
Aandachtsgebied: Periodieke Gift
Dhr. Angelo Verbrugge, lid.
Aandachtsgebied: PR, Goede doelen, social media en webbeheerder

adviseurs:

Dhr. Hein Berendsen, PR & Fondsenwerving, Bureau HBPR

NelMw. Nel Coumans, erelid

Zij stond aan de wieg van de projecten die door de Stichting ondersteund worden

mw. Jane Hardenberg, contactpersoon Stichting Radar

Ambassadeurs

Onze ambassadeurs die hun invloed willen inzetten om ons werk nog meer onder de aandacht van het publiek te brengen en daarnaast een bijdrage verlenen aan het realiseren van onze doelstelling, zijn:

drs. Peter van Dijk, huisarts te Brunssum

R. van der Linden kopiedrs. René van der Linden, lid Europese Unie

dr. Marc van Ooijen, bestuurder

prof. dr. Henny van Schrojenstein Lantman-de Valk, emeritus hoogleraar te Nijmegen

Dhr. Frans Wilms, bestuurder


Infomateriaal

 • Aantekenboekje
 • Brochure over het werk van Stichting Jonathan
 • Boekenlegger Stichting Jonathan
 • Banner Stichting Jonathan
 • Flyer Zambia
 • info brochure “Zambiaanse zorg ontoereikend”
 • Jubileum uitgave 25 jaar in 25 verhalen Cover Jubileumboek Jonathan
 • Kalenderkaartje
 • Project flyers
 • Powerpoint presentatie project
 • Verjaardagskalender
 • Nieuwsbrieven Op aanvraag te verkrijgen bij het secretariaat via onderstaand formulier of tel: (043)4073297

Wat doen wij met uw centen

Epilepsieproject

Sr. Florence werkt nu in een districtsgezondheidscentrum in Ipafu dat gerund wordt door de Sisters of St John The Baptist. Deze kliniek is genoemd naar de Ipafu rivier. Het ligt aan de verharde weg van Chingola naar Solwezi. Dit is de enige verharde weg in de omgeving. Ipafu ligt aan een zijweg van de hoofdweg van Kitwe naar Solwezi, die leidt naar de Congolese stad Lubumbashi. Het dichtstbij gelegen ziekenhuis waarnaar verwezen kan worden ligt op 30 km afstand. Het districtsgezondheidszorgcentrum verleent zorg in een ruraal gebied van het district Chingola, met een geschatte bevolking van 10.145 mensen. Naast het districtsgezondheidscentrum zijn er vijf basisschooltjes en een middelbare school.

Ipafu ligt in het district Chingola. Dit district is ongeveer 1690 km2 groot. Ter vergelijking: de provincie Limburg is 2209 km2. Bij de volkstelling van 2008 telde Chingola 157.340 inwoners. Volgens het Central Statistical Office woonden er in 2010  in het district 216.626 mensen, waarvan 185.246 in de stad Chingola. Het district Chingola ligt op een hoogte van 1363 meter en ongeveer 30 km ten noordwesten van de stad Chingola,  niet ver van de grens met de Democratische Republiek Congo. De wegen in de stad zijn doorgaans slecht. De stad heeft ook een eigen luchthaven waar alleen kleine vliegtuigen kunnen landen.

In dit gebied zijn grote problemen met betrekking tot epilepsie: het wordt niet altijd goed onderkend. De kinderen en jongvolwassenen krijgen meestal geen medicijnen of niet de meest geschikte medicijnen. De omgeving gaat niet goed om met een dergelijke handicap. Zo worden er nog steeds kinderen of jongvolwassenen met epilepsie verborgen in de huizen waardoor er een sociaal isolement ontstaat. Epilepsie is een stigma. De ouders zijn veelal ongeletterd en daarnaast worden veel kinderen door de grootouders verzorgd omdat de ouders door HIV/AIDS vroeg overlijden. Door slechte diagnostiek en behandelingsmogelijkheden kan er een ontwikkelingsachterstand ontstaan. Dit zorgt ervoor dat de kinderen en jongvolwassenen in de puberteit erg kwetsbaar zijn waardoor ze een grotere kans hebben om in de criminaliteit terecht te komen of het slachtoffer te worden van seksueel misbruik (besmetting met het HIV/Aidsvirus).

 

 

 

 

 

Het doel van het epilepsieproject van Sr. Florence is :

De behandeling van epilepsie te verbeteren door bewustwording en steun in de samenleving te vergroten

 1. Verbeterde therapietrouw t.a.v. de medicatie voor de behandeling van epilepsie
 2. Zorg en steun voor ongeveer 100 epilepsiepatiënten op het platteland van Ipafu
 3. Deelname en informatie aan de gemeenschap over preventie en zorgactiviteiten
 4. Het ombuigen van de negatieve houding , discriminatie en stigmatisering van kinderen en jongvolwassen met epilepsie

De coördinatie van het project vindt plaats in het districtsgezondheidscentrum van Ipafu. Sr Florence is de projectcoördinator en wordt ondersteund door 3 veldwerkers. Op de deelgebieden worden vrijwilligers ingezet. Bepaalde diensten zoals specialistische hulp en de techniek worden door het districtsgezondheidscentrum geleverd. De financiën worden gecontroleerd door de accountant van het districtsgezondheidscentrum dat valt onder de nationale overheid.

Staf, verpleegkundigen, sociaal geneeskundige en financieel personeel moet worden geworven evenals het werven en selecteren van 16 vrijwilligers. Voor de uitvoer van het project is de regio in 8 deelgebieden verdeeld.

Activiteiten:

 • Met betrekking tot de training van de vrijwilligers in de omgang met epilepsie wordt gewerkt volgens de CBR methode
 • Het bieden van begeleiding en ondersteuning aan ouders en familie van epilepsiepatiënten op gezinsniveau maar ook op gemeenschapsniveau
 • Een ontmoetingsgroep van kinderen en jongvolwassenen met epilepsie starten
 • Psychosociale steun bieden aan kinderen met epilepsie
 • Programma’s opzetten om misbruik en discriminatie tegen te gaan
 • Kinderen en jongvolwassenen met epilepsie actief betrekken bij seksuele voorlichting en HIV/AIDS preventie
 • Actief kinderen en jongvolwassenen opsporen, steun organiseren en zorgen voor vervolgcontacten
 • Dossiervorming van behandeling en medicijngebruik
 • Ontwikkelen en verspreiden van informatie over epilepsie en opvoedingsmateriaal
 • Communicatiemiddelen (te denken aan GSM)
 • Contact leggen en onderhouden met school in verband met preventie activiteiten door leraren
 • Zorg dragen voor interactieve dialoog met alle betrokkenen, door bv drama, discussiegroepjes en lotgenotencontact
 • Bieden van begeleiden en ondersteuning van ouders ten aanzien van risicoreductie, zoals het creëren van een veilige woon- leefomgeving
 • Verbeteren van de socio-economische omstandigheden van de ouders in de deelgebieden

De duur van het project is 2 jaar. Het project programma wordt goed gemonitord door Stichting Jonathan in samenwerking met sr Florence. Hiervoor is een sterkte-zwakte analyse gemaakt. Er zijn al concrete ideeën over de voortzetting van het project. Het project is niet direct gericht op kinderen en jongvolwassen met een verstandelijke beperking. Echter een deel van de kinderen en jongvolwassenen met epilepsie heeft ook een verstandelijke beperking of zal een niet aangeboren handicap ontwikkelen door het gebrek aan een goede behandeling. In het project zal het voorkomen van niet aangeboren verstandelijke beperking meegenomen worden. Mogelijk kan dit in de toekomst leiden tot een nieuw project rond kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

Geschatte kosten:  $ 12.000 per jaar komen voor rekening van Stichting Jonathan. Regering en kliniek betalen mee in de kosten. Staf, verpleegkundigen, sociaal geneeskundige en financieel personeel wordt ingeschakeld. Evenals het werven en selecteren van 16 vrijwilligers waarmee  inmiddels is gestart.

Voor meer info (tussentijdse rapportage) en/of foto’s van de projecten voor 2017 zie de Nieuwsbrieven

 Sr. Florence

Kascommissie

Ieder jaar worden de financiële boeken van Stichting Jonathan gecontroleerd door een kascommissie die door een onafhankelijke voorzitter, de heer Lardinois, wordt geleid. Voor belangstellenden is een gedetailleerder financieel overzicht op aanvraag bij het secretariaat te verkrijgen.

Financiële verantwoording

In 2016 hebben we wederom minder inkomsten vergaard dan er uitgaven gedaan zijn. Deze trend van de laatste 2 jaar baart zorgen en het bestuur tracht een wending van deze teruggang te bewerkstelligen om donateurs door nieuwe acties  aan ons te binden. 

Jaar Inkomsten Uitgaven
2017      
2016  € 6.911,06  € 12.184,69
2015 € 12.935,54 € 23.036,30
2014  € 23.205,35 € 23.277,68
2013 € 21.197,24 € 8.500,00
2012 € 15.508,50 € 15.504,50
2011 € 14.509,66 € 16.597,93
2010 € 13.650,17 € 47.233,11

De financiële verantwoording van de jaren vóór 2010 zie de Nieuwsbrieven voor meer informatie hierover.

kind bij rolstoel